Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie trwają prace nad polepszeniem jej dostępności

Strona internetowa jest zgodna ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.1, wyposażona jest  w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.nielisz.pl

Data publikacji strony 2018-04-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację  sporządzono dnia: 2020.09.21,  na podstawie samooceny  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Głogowska
e- mail: 
biblioteka@nielisz.pl, telefon: 84 6313418

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka mieści się w budynku parterowym. Budynek posiada wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Możliwy jest wjazd do budynku na wózku inwalidzkim (pochylnia) oraz poruszanie się po bibliotece, w skorzystaniu ze  zbiorów pomaga bibliotekarz.  Biblioteka posiada zaplecze higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumaczy języka migowego. Nie posiadamy  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego