Konkurs ZACZYTANI

ZACZYTANI

Organizator

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

 1. Kamienna 20, 22-400 Zamość

Cele konkursu

 • popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości artystycznej
 • kształtowanie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych
 • propagowanie sztuki fotograficznej

Tematyka konkursu

Tematem konkursu jest wykonanie fotografii promującej czytanie, inspirującej do lektury, zachęcenie do kreatywnego spojrzenia na książki.

Zasady uczestnictwa:

 

 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Zamościa i powiatu  zamojskiego  (bez  względu na wiek i posiadane umiejętności).
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych (Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu), nadesłaną wraz ze zgłoszeniem.
 3. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Nadesłane na konkurs prace mogą być zdjęciem z pojedynczej ekspozycji, kolażem lub fotomontażem złożonym z wielu zdjęć.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się wyłącznie poprzez przesłanie pliku ze zdjęciem w formie elektronicznej na adres e-mailowy: promocja@bilbioteka.zamosc.pl wpisując w temacie wiadomości ZACZYTANI – KONKURS. W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko, telefon lub e-mail, adres zamieszkania, tytuł pracy.
 5. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania techniczne: format zapisu –  JPG (jakość najlepsza, brak kompresji), rozdzielczość 300 dpi. Rozmiar dłuższego boku nie mniejszy niż 3500 pikseli. Zdjęcie powinno być podpisane: nazwisko_imię_nr_tytuł pracy.
 6. W konkursie mogą brać udział prace niepublikowane, które nie brały udziału w żadnym konkursie.
 7. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 8. Prace konkursowe należy przesłać do 15 maja 2020 roku.
 9. Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez Organizatora. Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. Decyzja jury jest ostateczna.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 maja 2020 r. na stronie WWW oraz na Facebooku Książnicy Zamojskiej. Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w terminie późniejszym, w uzgodnieniu z laureatami.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Jeśli na fotografii konkursowej znajduje się czyjś wizerunek uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. nr 24 z późn. zm.)
 2. Autor zdjęcia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10. 05. 2018 r. RODO o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na potrzeby konkursu i w celach marketingowych, bezpłatne publikacje i przejęcie do archiwum Książnicy Zamojskiej zdjęć oraz prezentowania ich na wystawach i na dowolnych polach eksploatacji w postaci drukowanej lub elektronicznej w celach promocji konkursu i Książnicy Zamojskiej.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.
 4. Uczestnictwo w konkursie jej równoznaczne z akceptacją regulaminu i jego postanowień.
 5. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: promocja@biblioteka.zamosc.pl.

 

Zgody rodziców konkurs